header1

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان

این دستورالعمل در اجرای ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 و بند «د« ماده (1) آئین نامه اجرایی آن مصوب 1393 برای صدور شناسنامه فنی ساختمان تدوین و ابلاغ می گردد .

ماده۱- شكل و محتوا شناسنانه فنی ساختمان به‌شرح پیوست این دستورالعمل می‌باشد.

ماده۲- شهرداری‌ هر شهر و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد جداگانه صادر می‌كند و برای آن‌ها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص می‌دهد.

ماده ۳- شهرداری‌ و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را هنگام صدور پروانه ساختمان صادر می‌كند و نسخه دوم آن را نگهداری می‌نماید.

ماده ۴- شهرداری‌ و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، ‌تمام وظایف و الزاماتی را كه براساس شناسنامه فنی ساختمان برعهده متقاضی می‌باشد، به متقاضی اعلام و امضا وی را مبنی بر اطلاع از آن اخذ می‌كند.

ماده ۵- مهندسان طراح معمار و عمران مكلفند در زمان طراحی، حسب مورد اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه‌های مربوط درج كنند. واحدها، پاركینگ‌ها  و انباری‌ها باید به‌طور یكسان در كلیه نقشه‌ها شماره‌گذاری شود.

ماده ۶- مهندسان ناظر هماهنگ‌كننده مكلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوبه ضمیمه آن تطبیق داده و آن را مهر و امضا نمایند.

ماده ۷- شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان موظفند در صورت درخواست متقاضی اعم از پیش‌فروشنده  و پیش‌خریدار تصویر مصدق پروانه ساخمان و نقشه‌های مصوب را به متقاضی شناسنامه فنی ساختمان تحویل دهد.

ماده ۸- صدور تاییدیه‌های مندرج در قانون پیش‌فروش ساختمان از جمله تایید شناسنامه فنی ساختمان جز وظایف نظارتی مهندسان ناظر بوده و مهندسان ناظر و شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان مجاز به اخذ هیچ‌گونه مبلغی تحت هر عنوان بایت هزینه صدور این تاییده‌ها و صدور شناسنامه فنی ساختمان نمی‌باشند.

اين دستورالعمل در تاريخ ۱۳۹۵/۶/۲۱ تصويب و ابلاغ شد.

وزیر راه و شهرسازی- عباس آخوندی

منبع :  nezammohandesi.ir