قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشيه از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري مصوب 1345.9.13


‌ماده 1 –
دعاوي راجع به عيب و نقص ناشيه از تصادفات رانندگي كه به وسائط نقليه وارد و موجب خسارت براي صاحب آن مي‌گردد در دادگاه‌هاي‌صلاحيتدار خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

‌ماده 2 – كاردان‌هاي فني راهنمايي و رانندگي و پليس راه كه براي رسيدگي به امور تصادفات رانندگي تعيين مي‌شوند مكلفند علت وقوع تصادف و‌چگونگي آن را صريحاً با تشريح وضع محل تصادف در صورت مجلس قيد و ميزان خسارت وارده به وسيله نقليه را اعم از هزينه تعمير و كسر قيمتي‌كه در نتيجه تصادف حاصل مي‌شود معلوم نمايند، در صورتي كه تعيين ميزان خسارت در محل ممكن نباشد مي‌توان آن را موكول به بازديد بعدي در‌تعميرگاه نمود مندرجات صورتمجلسي كه به طريق فوق تنظيم مي‌گردد معتبر است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

‌ماده 3 – در نقاط خارج از حوزه مأموريت مأموران مذكور رسيدگي تابع قواعد و مقررات عمومي است.

‌قانون بالا مشتمل بر سه ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه بيست و سوم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج در جلسه روز‌يكشنبه سيزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.