رأی شماره 97 مورخ 1393,1,25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد .

 

رأی شماره 97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد .

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن ، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با أخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن ، اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه نمایند . بنا به جهات فوق الاشعار و این که اقدام مالکان به افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد و رأی قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در این خصوص وفق مقررات صادر شده است ، بنابراین دادنامه های شماره 8909970903301118 – 1389,11,30 و 8909970903301131 – 1389,12,7 شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری و شماره 9009970903100359 –1390,2,31 شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات می باشد . این رأی به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری _ علی مبشری

 

 

{jcomments off}