رأی شماره های 949 – 948 مورخ 1392,12,5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رأی شماره های 949 – 948 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند .

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد .

ثانیاً : مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب مرداد ماه 1352 ، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهردادری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند ، بنابراین دادنامه شماره 9009970902902760 – 1390,11,3 شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است ، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ،  برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

 

 

{jcomments off}

error: