رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 597 – 1374,2,12 هیأت عمومی دیوانعالی کشور

مهلت یکسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت ، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده ، ناظر به شخصی که ظهر سفته را بعنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی باشد .


رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

مهلت يك سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت‚ جهت استفاده از حقي كه ماده 249 اين قانون براي دارنده برات يا سفته منظور نموده ‚ در مورد «ظهرنويس» به معناي مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصي كه ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضا نموده است نمي‌باشد زيرا باتوجه به طبع ضمان و مسؤو‌ليت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه بذمه يا نقل آن) در قبال دارنده سفته يا برات‚ محدو‌ديت مذكور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته ‚ بنابراين رأي شعبه بیست و سوم ديوان‌عالي كشور كه براين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين رأي طبق ماده و‌احده «قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌يه قضايي» مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 


error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.