header1

 

بخشنامه شماره 9000,15458,100 ـ 1391,4,31ریاست محترم قوه قضائیه ( اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مصوب 1378 )


اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده  6  نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مصوب 1378

شماره 9000,15644,100          1391,5,1
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 9000,15458,100 ـ 1391,4,31ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره 9000,15458,100                     1391,4,31

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده  6  نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مصوب 1378

در اجراي ماده 6 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، مصوب 1377 و با توجه به تعبير «ممتنع» و نيز «در صورتي‌که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتواي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري مدظله العالي در همایش قوه قضاييه، بند ج ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

«  ج- در ساير مواد چنانچه ملائت محکوم‌عليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد مي‌شود. »

تبصره: در صورتي‌که براي قاضي دادگاه ثابت شود محکوم‌عليه با وجود تمکن مالي از پرداخت محکوم‌به خودداري مي‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضي دادگاه، تا تاديه محکوم به حبس مي‌شود.

رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی

منبع  rooznamehrasmi.ir


 

موضوعات مرتبط :

قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالی مصوب 1377,8,10

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77,8,10 مجلس شورای اسلامی

 

 


  • صفحه اصلی
  • قوانین و مقررات
  • بخشنامه شماره 9000,15458,100 ـ 1391,4,31ریاست محترم قوه قضائیه ( اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مصوب 1378 )