قابل تجديدنظر بودن قرار اناطه

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 640 – 1378,8,18 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور


از بند «ب» ماده (19) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب چنين مستفاد مي‌شود كه قرارهاي مذكور در ماده يادشده مربوط به امور حقوقي است نه كيفري‚ ضمناً از نظر تنقيح مناط مستنبط از ماده (171) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1290 كه قرار اناطه را جزء قرارهاي قابل شكايت دانسته و نيز با توجه به ماده (7) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه صرفاً احكام را قطعي اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهايي است كه اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي‌سازد و با توجه به اين كه معمولاً قرارهاي قطعي در قانون ذكر مي‌شود و چنين امري در ماده (13) قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري درخصوص قرار اناطه بيان نشده‚ به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رأي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران داير بر قابل تجديدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده (270) قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.