معاملات مالك نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن

رأي و‌حدت رو‌يه شماره 620 – 1376,8,20 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور


مطابق مواد قانون مدني گرچه رهن موجب خرو‌ج عين مرهونه از مالكيت راهن نمي‌شود لكن براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مي‌نمايد كه مي‌تواند از محل فرو‌ش مال مرهونه طلب خود را استيفاء كند و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود‚ اعم از اينكه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه بنا به مراتب مذكور در جايي كه بعد از تحقق رهن‚ مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فرو‌ش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدو‌ن اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است كه با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست در نتيجه رأي شعبه چهاردهم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر موافقت دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي و‌فق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 

 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.