دیه سال 1392


نرخ دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال 1392

شماره 25399ر01ر91 – 6ر12ر1391

جناب آقای جاسبی

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

احتراماً به پیوست تعیین نرخ دیه کامله در ماههای غیر حرام توسط ریاست محترم قوه قضائیه که طی شماره  100ر46737ر9000 مورخ 5ر12ر1391 ابلاغ گردیده است و ابتدای سال 1392لازم الاجراء می باشد جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد .

وزیر دادگستری – سید مرتضی بختیاری

شماره 100ر46737ر9000 – 5ر12ر1391

جناب آقای بختیاری

وزیر محترم دادگستری

بازگشت به نامه شماره 5651ر01ر91رم – 1ر12ر1391 ، در خصوص تعیین نرخ دیه در سال 1392، ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند :

« با توجه به بررسی های بعمل آمده و رعایت مصالح مختلفه، قیمت دیه کامله در ماه های غیر حرام ، از ابتدای سال 1392 مبلغ یک میلیارد و یکصد وچهل میلیون ریال تعیین می گردد .»

لذا بدینوسلیه مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد .

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه – علی خلفی

( به نقل از rooznamehrasmi.ir )

 

موضوعات مرتبط :جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک نمایید .

جدول محاسبه دیه سال 1392

دیه تصادف

دیه ماه حرام

دیه و ارش

 

 


error: