header1

شماره ٩٠٠٠/١۶۵٢٣٧/١٠٠    مورخ ١٣٩٩/١٢/٢٧
بخشنامه قیمت دیه کامله در ماه ھای غیرحرام از ابتدای سال ١۴٠٠
واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور
در اجرای ماده ۵۴٩ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ و با توجه به بررسی ھای بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه ھای غیرحرام از ابتدای سال ١۴٠٠ ،مبلغ چھارمیلیارد و ھشتصد میلیون ریال تعیین می گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراھیم رئیسی
 
موضوعات مرتبط :