header1

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار

قوه قضائیه     مرجع تصویب: قوه قضائیه

شماره ویژه نامه : ١١٨۴     پنج شنبه ،١٠ مرداد ١٣٩٨

سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۶۶۵

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار

شماره ۹۰۰۰/۴۹۵۰۳/۱۰۰    ۱۳۹۸/۵/۷

جناب آقای اکبرپور

رییس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ٩٠٠٠/۴٩٣٣١/١٠٠ مورخ ١٣٩٨/۵/٧ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص«اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

شماره ٩٠٠٠/۴٩٣٣١/١٠٠      ١٣٩٨/۵/٧

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار

در اجرای تبصره قسمت ٣ بند ت ماده ١١٣ قانون بر نامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران ، «دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار»، به شرح مواد آتی است.

ماده١ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوّب ١٣٩۵/١٢/١۴ مجلس شورای اسلامی؛

ب) مؤسسه کیفری: واحدی است که در آن متھمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگھداری و یا تحمل کیفر حبس با ھدف بازپروری، حرفه آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می شوند که شامل زندان

بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه آموزی و اشتغال، مؤسسه کاردرمانی (اردوگاه) و مؤسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی می باشد.

پ) سازمان: سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛

ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی براساس سرانه مصوب در مؤسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می گردد.

ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن؛

چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در مؤسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.

ماده٢ـ سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی مؤسسات کیفری ھر استان را براساس موجودی کل به ھمراه ظرفیت ھای مذکور در ماده١ و نیز فضای آزاد مؤسسات کیفری جھت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جھات امنیتی در اختیار رییس کل دادگستری ھر استان و مرکز قرار دھد.

ماده٣ـ مرکز موظف است با ھمکاری سازمان و با رعایت جھات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دھد.

ماده۴ـ میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:

الف ـ معاون اوّل قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروھای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛

ب ـ رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط؛

پ ـ رییس حوزه قضایی، دادستان شھرستان، قضات شعب دادگاه ھا و دادسراھا به اطلاعات مؤسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی می نمایند.

ماده۵ ـ قضات دادسراھا و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارھای تأمین منتھی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تأسیس ھای کیفری، موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندان ھا، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه ھای الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازاتھای جایگزین حبس استفاده نمایند.

تبصره ـ رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را ھر ٣ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نمایند.

تبصره ـ رییس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را ھر ٣ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید.

ماده۶ ـ دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری ھای سراسر کشور را ارزیابی نموده و با ھمکاری مرکز رتبه بندی تحلیلی ھر یک از استان ھا را در مقاطع شش ماھه به معاون اول قوه قضاییه ارایه می نمایند.

ماده٧ـ این دستورالعمل در ٧ ماده و یک تبصره توسط سازمان با ھمکاری وزارت دادگستری تھیه و در تاریخ ١٣٩٨/۵/۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

رییس قوه قضاییه ـ سیدابراھیم رئیسی