رأی شماره ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادرشده پس از صدور گواھی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شھرداری وجاھت قانونی ندارد .

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به ماده صد قانون شھرداری و تبصره ھای آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شھرھا مکلفند با اخذ پروانه از شھرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن، اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه نمایند. بنا به جھات فوق الاشعار و این که اقدام مالکان به افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواھی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شھرداری وجاھت قانونی ندارد و رأی قطعی کمیسیون ماده صد قانون شھرداری در این خصوص وفق مقررات صادر شده است، بنابراین دادنامه ھای شماره ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠١١١٨ ـ١٣٨٩/١١/٣٠ و ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠١١٣١ ـ١٣٨٩/١٢/٧ شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری و شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٣١٠٠٣۵٩ ـ ١٣٩٠/٢/٣١ شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.