header1

 

ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1

 

ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

 

موضوعات مرتبط :

تقاضای اعمال ماده 5 قانون حمایت خانواده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده