header1

أخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

أخذ اجازه ازدواج مجدد مرد از دادگاه مستلزم وجود و اثبات شرایط و علل آن در دادگاه است که در ذیل به آنها اشاره می شود بطوریکه أخذ اجازه ازدواج تابع تشریفات رسیدگی ، بررسی شرایط ، علل ، دلایل و انجام تحقیقات از سوی دادگاه است و سخت گیری قانونگذار در این زمینه به جهت از حمایت از کانون خانواده می باشد .

الف – وجود هریک از موارد و علل زیر :

1 – رضایت همسر اول .

2 – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی .

3 – عدم تمکین زن از شوهر .

4 – ابتلاء زن به جنون در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد .

5 – ابتلاء زن به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر مخاطره آمیز باشد .

6 – محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس و یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد .

7 – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زناشویی را غیر ممکن سازد .

8 – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن .

9 – عقیم بودن زن .

10 – غایب مفقود الاثر شدن زن .

 

ب – شرایط  لازم :

1 – درج علل و دلایل در دادخواست تقدیمی .

2 – انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی .

4 – احراز توانایی مالی مرد اعم از میزان در آمد مناسب و کافی و تهیه منزل جهت زندگی همسر دوم  .

5 – احراز اجرای عدالت بین همسران توسط دادگاه .

دادگاه پس از بررسی های لازم و وجود هریک از موارد و همچنین وجود کلیه شرایط لازم مبادرت به صدور اجازه ازدواج مجدد مرد خواهد نمود .