header1

شرایط اخذ اجازه ازدواج از دادگاه توسط دختر در دو صورت زیر قابل طرح است :

الف – در صورت مضایقه و مخالفت پدر و جد پدری با ازدواج دختر بدون علت موجه :

1 – دختر به سن 13 سال تمام شمسی و پسر به سن 15 سال تمام شمسی رسیده باشد .

2 – پدر و یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند .

3 – معرفی کامل مردی به دادگاه از قبیل شغل ، تحصیلات ، میزان دارایی و درآمد .

4 – اعلام شرایط نکاح و مهر که بین طرفین مقرر شده .

7 – دختر باکره باشد .

ب – در صورت وجود سه شرط زیر نیز دختر می تواند از دادگاه جهت ازدواج اجازه أخذ نماید :

1 – پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد .

2 – استیذان از آنها عادتاً ممکن نباشد .

3 – دختر احتیاج به ازدواج داشته باشد .

پ در مرحله رسیدگی و حسب دستور دادگاه ، موارد زیر هم ممکن است انجام شود :

1 تحقیق از و وضعیت اجتماعی و اخلاقی پسر از طریق واحد مددکاری یا شهادت شهود .

2 تحقیق در خصوص محل اقامت پدر در صورتی که پدر مجهول المکان معرفی شده باشد .

3 أخذ نظریه پزشکی قانونی و گواهی عدم سوء پیشینه .

وکیل خانواده (کلیک کنید)