بزه دیده ، شاکی و مدعی خصوصی

بزه دیده : بزده دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد .

شاکی : چنانچه بزه دیده تعقیب مرتکب را درخواست کند ، شاکی نامیده می شود .

مدعی خصوصی : هرگاه بزه دیده جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند ، مدعی خصوصی نامیده می شود ، شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول  ناشی از جرم را مطالبه کند.