تـخـلـیـه امـاکـن مـسـکـونـی

تـخـلـیـه امـلاک مـسـکـونـی

پس از پایان قرارداد اجاره ، چنانچه مستأجر عین مستأجره را تخلیه ننماید ، مالک می تواند حسب مورد از مراجع مربوطه درخواست تخلیه نماید .

1 – چنانچه اجاره نامه عادی باشد و شرایط دستور تخلیه را داشته باشد یعنی اجاره نامه با قید مدت اجاره بوده ، در دو نسخه تنظیم شده ، به امضاء موجر و مستأجر رسیده و دو نفر شاهد هم ذیل آنرا امضاء نموده باشند ، موجر می تواند به شورای حل اختلافی که ملک در حوزه آن واقع است مراجعه نموده و تقاضای صدور دستور تخلیه را نماید ، چنانچه اماکن مسکونی با وکالتنامه رسمی اجاره داده شده باشند و اجاره نامه نیز عادی باشد ، مالک شخصاً و یا توسط وکیل دادگستری می تواند از طریق شورای حل اختلاف مبادرت به تخلیه نماید .

در صورتی که اجاره نامه عادی باشد وکیل ( وکیل به موجب وکالتنامه رسمی) بخواهد نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید می تواند به وکیل دادگستری مراجعه و به موجب وکالتنامه رسمی و با توجه به حدود اختیارت و موارد مندرج در آن به وکیل دادگستری وکالت تا وکیل دادگستری نسبت به درخواست تخلیه اقدام نماید .

2 – چنانچه اجاره نامه رسمی باشد ، موجر و یا وکیل وی ، در ابتدا به دفتر خانه اسناد رسمی که اجاره نامه رسمی در آن تنظیم شده مراجعه و پس از صدور اوراق اجراییه ، برای ابلاغ و اجرای آن به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل مراجعه می نماید .

3 – پس از ابلاغ اوراق قضایی و یا اجراییه ، چنانچه ظرف 3  روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن ننماید ، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می پذیرد ، چنانچه در زمان اجرای تخلیه ، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه ، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید ، مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام دستور دهنده گزارش می شود و مقام صالح می تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند .

 


موضوعات مرتبط :

مشاوره حقوقی

وکیل پرونده های تخلیه

موارد فسخ اجاره نامه مسکونی

فسخ اجاره

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376,5,26 و آیین نامه اجرایی آن

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.