تأمین خواسته

تقاضای صدور قرار تأمین خواسته ، به منظور توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده درخواست تأمین خواسته نماید .

صدور قرار تأمین خواسته مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است که تعیین میزان آن با در نظر گرفتن میزان خواسته با دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد .

چناچه مستند دعوی مطروحه سند رسمی باشد جهت صدور قرار تأمین خواسته نیازی به تعیین و پرداخت خسارت احتمالی نیست ، و چنانچه مستند دعوی چک و سفته باشد ، چناچه چک و سفته در مواعد مقرر و بر حسب مورد برگشت و واخواست شده باشد و دادخواست مطالبه آن نیز در مهلت مقرر تقدیم و مطرح شده باشد ، جهت صدور قرار تأمین خواسته نیازی به تعیین و پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد .

درخواست تأمین خواسته بر حسب مورد از دادگاه و یا شورای حل اختلافی می شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

چنانچه قبل از تقدیم دادخواست اصلی تقاضای تأمین خواسته شده باشد و قرار تأمین خواسته نیز صادر گردیده باشد ، درخواست کننده تأمین خواسته مکلف است تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اصل دعوی ، دادخواست خود را مطرح نماید و گرنه دادگاه به درخواست طرف مقابل قرار تأمین خواسته را لغو می نماید .

قرار تأمین خواسته ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به خوانده ، قابل اعتراض می باشد ولیکن قابل تجدیدنظر نیست .

 

موضوعات مرتبط :

تأمین محکوم به

 

{jcomments off}

error: