تقويم خواسته يا مقوم نمودن خواسته

تقويم خواسته و يا مقوم نمودن خواسته به معني تعيين بهاء و تعيين قيمت نمودن خواسته بر اساس وجه رايج كشور مي باشد كه اين مبلغ حسب مورد از سوي خواهان تعيين و در دادخواست درج مي شود و يا توسط مدير دفتر دادگاه و يا با جلب نظر كارشناس تعيين مي گردد و بر اساس آن خواهان مي بايست هزينه دادرسي را پرداخت نمايد .

تعيين بهاي خواسته از سه جهت داراي ضرورت مي باشد : از جهت تعيين مرجع صالح براي رسيدگي ، از جهت تعيين ميزان هزينه دادرسي و از جهت امكان تجديدنظر خواهي نسب به رأيي كه صادر خواهد شد .

چنانچه خواهان خواسته خود را به درستي مقوم و با تعيين ننموده باشد ، مدير دفتر دادگاه نقايص دادخواست را به طور كتبي و طي اخطاريه به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را تكميل و رفع نمايد و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر ، به موجب قراري كه مدير دفتر صادر مي نمايد دادخواست رد خواهد شد ، اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به خواهان ، در همان دادگاه قابل شكايت است و رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است .

در صورتيكه نسبت به بهاي خواسته اختلاف باشد و اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، در صورتيكه خوانده بخواهد نسبت به بهاي خواسته اعتراض نمايد مي بايست ايراد و يا اعتراض خود را تا اولين جلسه رسيدگي انجام داده و بهاء يا مبلغ مورد ادعاي خود را نيز اعلام نمايد ، بهاي خواسته حسب مورد از سوي دادگاه و يا با جلب نظر كارشناس تعيين خواهد شد .

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.