سقوط مجازات


موارد سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است که جهت ملاحظه هر یک از موارد زیر بر روی آن کلیک نمایید :

1 – عفو

2 – نسخ قانون

3 – گذشت شاکی

4 – مرور زمان

5 – توبه مجرم

6 – اعمال قاعده درأ