سهم الارث زوج و زوجه

1 – زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند .

2 – زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج ، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد .

3 – هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند .

4 – در صورتی که علاوه بر زوج و یا زوجه ، از طبقه اول ارث نیز وراثی وجود داشته باشد ، هر یک از زوج و یا زوجه که زنده باشد فرض خود را می برد که این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه طبق مقررات مابین وراث طبقه اول تقسیم می شود .

5 – در صورتی که علاوه بر زوج و یا زوجه ، از طبقه دوم ارث نیز وراثی وجود داشته باشد ، هر یک از زوج و یا زوجه که زنده باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارتست از نصف اصل ترکه برای زج و ربع آن برای زوجه و مابقی ترکه طبق مقررات مابین وراث طبقه دوم تقسیم می شود .

6- در صورتی که علاوه بر زوج و یا زوجه ، از طبقه سوم ارث نیز وراثی وجود داشته باشد ، هر یک از زوج و یا زوجه که زنده باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارتست از نصف اصل ترکه برای زج و ربع آن برای زوجه و مابقی ترکه طبق مقررات مابین وراث طبقه سوم تقسیم می شود .

7 – در صورت تعدد زوجات ( زنان ) ، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه زوجات بالسویه ( به طور مساوی ) تقسیم می شود .

8 – اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هریک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند .

9 – اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه از او ارث می برد ، اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد .

10 – در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه ، شوهر تمام ترکه زن متوفی خود را می برد ، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث خواهد بود .

11 – درصورت نبودن وارث امر ترکه متوفی ، راجع به حاکم است .

 

موضوعات مرتبط  ـ جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پرونده انحصار وراثت

سهم الارث پسر و دختر

سهم الارث زوج و زوجه

انحصار وراثت

عدم نیاز به ارائه گواهی مالیاتی برای صدور انحصار وراثت

وکیل پرونده انحصار وراثت ( حصر وراثت )

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین‌ تکلیف اموال و وضعیت مالی فردی که در کماست

رأی وحدت رویه شماره 732 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

نصب قیم

عزل قیم

اثر حجر

گواهی رشد و تعیین سن

نحوه صدور حکم حجر متوفی

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.