شـرکـت تجاری

شرکت های تجاری به هفت قسم تقسیم می شوند شامل :


1 – شرکت سهامی :

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست ، شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد .

سهام – سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است و ورقه سهم ، سند قابله معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد و سهام ممکن است سهام با نام  و یا سهام بدون نام باشد و در صورتی که برای برخی از سهام شرکت با رعایت مقررات قانون تجارت مزایایی قائل شوند این گونه سهام ، سهام ممتازه نامیده می شوند .

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شوند : شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص .

شرکت سهامی عام : در شرکت سهامی عام موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند و در موقع تأسیس ، سرمایه شرکت سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و تعداد شرکاء نباید کمتر از پنج نفر باشد .

اوراق قرضه – شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط قانونی اوراق قرضه منتشر کند و ورقه قرضه ، ورقه قابل معامله ایست که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد و برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره ، حقوق دیگری نیز شناخته شود .

دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می شوند و پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری محسوب نمی باشد .

مجامع عمومی :

مجامع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود و مجامع عمومی عبارتند از :

1 – مجمع عمومی موسس : وظایف مجمع عمومی موسس به قرار زیر است :

1 – رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم .

2 – تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اطلاح آن .

3 – انتخاب اولین مدیران و بازرس و یا بازرسان شرکت .

4 – تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد .

در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود .

2 – مجمع عمومی عادی : مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد .

3 – مجمع عمومی فوق العاده : هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .

شرکت سهامی خاص : در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه در موقع تأسیس منحصراً  توسط موسسین تأمین می گردد و در موقع تأسیس ، سرمایه شرکت سهامی خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد و تعداد شرکاء نیز نباید کمتر از سه نفر باشد .


2 – شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .

انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .

هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .

روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد .


3 – شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است ، هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود .

در شرکت تضامنی منافع به نسبت شهم الشرکه بین شرکاء تقسیم میشود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقررداشته باشد .


4 – شرکت مختلط غیر سهامی :

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی درتحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود ، شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد ، در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود .

اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن است ، شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف اوست . هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت را داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد .


5 – شرکت مختلط سهامی :

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود .

شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند .

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود ، در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود .

مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است .


6 – شرکت نسبی :

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته .

اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است .


7 –شرکت تعاونی تولید و مصرف :

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند .

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود :

1 – فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند .

2 – تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها .

شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکمن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد ، تشکیل بشود .

 

موضوعات مرتبط :

وکـیـل شرکـتـها

 

 

 

{jcomments off}

error: