اجرای حکم الزام به تمکین زوجه و صدور اجرائیه

اجرای حکم الزام زوجه به تمکین مستلزم صدور برگ اجرائیه می باشد که بدین منظور زوج پس از قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین ، زوج می بایست از شعبه صادر کننده حکم ، تقاضای صدور برگ اجرائیه نماید . پس از صدور برگ اجرائیه و ابلاغ آن ، زوجه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه آنرا اجرا نموده و از زوج تمکین نماید و در صورت عدم تکمین زوجه از زوج ، دیگر زوجه مستحق دریافت نفقه نخواهد بود . عدم تمکین زوجه از زوج تأثیری بر نفقه فرزند نداشته و زوج همچنان مکلف به پرداخت نفقه طفل خواهد بود .  

 

 

{jcomments off}

error: