گذشت شاکی در پرونده صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل از جرائم قابل گدشت بوده و گذشت شاکی در خصوص پرونده کیفری صدور چک بلامحل یکی از دو حالت زیر را دارد :

1 – گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی : اگر شاکی قبل از صدور حکم قطعی گذشت کند ، مرجع رسیدگی کننده قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود .

2 – گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی : اگر شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند و یا اینکه موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند ، اجرای حکم موقوف می شود و  قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می کند .

 

{jcomments off}

 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.