header1

گواهی عدم پرداخت چک و موارد مندرج در آن

هرگاه چکی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد ، بانک می بایست موارد زیر را در گواهی عدم پرداخت چک قید نماید :

1- مشخصات چک

2 - هویت و نشانی کامل صادر کننده چک

3 - علت یا علل عدم پرداخت چک

4 - تصدیق مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک

5 - نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک

6 -  امضاء و مهر بانک