گواهی عدم پرداخت چک و موارد مندرج در آن

هرگاه چکی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد ، بانک می بایست موارد زیر را در گواهی عدم پرداخت چک قید نماید :

1- مشخصات چک

2 – هویت و نشانی کامل صادر کننده چک

3 – علت یا علل عدم پرداخت چک

4 – تصدیق مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک

5 – نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک

6 –  امضاء و مهر بانک

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.