آراء کیفری قابل تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی

آراء صادره از دادگاه های کیفری حسب مورد شامل یکی از موارد زیر هستند:

1 – آرای قطعی : آرای قطعی شامل آراء صادره در خصوص جرائم تعزیری درجه 8 و آرای صادره در خصوص جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتیکه میزان یا جمع آن کمتر از یک دهم دیه کامل ( ده درصد دیه کامل)  باشد ، این آراء به علت قطعی بودن قابل تجدید نظر خواهی نمی باشند .

جرائم تعزیری درجه 8 : جرائم تعزیری درجه هشت جرائمی است که مجازات قانونی آنها حسب مورد حبس تا سه ماه ، جزای نقدی تا ده میلیون ریال ، شلاق تا ده ضربه می باشد .

2 – آراء قابل تجدیدنظر : آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت ، برائت و یا قرارهای منع تعقیب و قرارهای موقوفی تعقیب ، قرار اناطه و قرار تعویق صدور حکم است ، قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی در صورتی قابل تجدیدنظر خواهی است که رأی راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر خواهی باشد .

3 – آراء قابل فرجام خواهی : آراء صادره در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا جرائم تعزیری درجه 3  و بالاتر و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل ( 50 درصد دیه کامل ) یا بیش از آن باشد و همچنین جرائم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی است .

جرائم تعزیری درجه 1 : مجازات قانونی آن حسب مورد حبس بیش از 25 سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال ، مصادره کل اموال ، انحلال شخص حقوقی است .

جرائم تعزیری درجه 2 : مجازات قانونی آن حسب مورد حبس بیش از 15 سال تا 25 سال ، جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال است .

جرائم تعزیری درجه 3 : مجازات قانونی آن حسب مورد حبس بیش از 10 تا 15 سال ، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال است .

4 – آرایی که قسمتی از آن قابل تجدیدنظر خواهی است : در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه ، ارش یا ضرر و زیان است ، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن و حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است .

5 – توافق طرفین دعوی بر اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی : در صورتیکه طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند ، تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی آنان به جز در موارد صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی ، مسموع نیست . 

 

 

 

error: