نظریه شماره  2305/93/7 – 24/9/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً – رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده 1391 وفق عمومات آیین دادرسی کیفری و علی الاصول در دادگاه عمومی ( کیفری ) رسیدگی می شود ، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است ، منحصر به موارد 18 گانه مذکور در ماده 4 قانون یاد شده می باشد .

ثانیاً – چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 ( خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل ) ، مورد تعقیب کیفری قرارگیرد ، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال می باشد و با انطباق این مجازات با بند « الف » ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 ، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است .


{jcomments off}

error: