واخواهي یا اعتراض به حکم غیابی ( در امور مدنی )

vakhahi.h

 واخواهي یا اعتراض به حکم غیابی ( در امور مدنی )

تعریف واخواهی
‌محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد ، اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود.

مرجع رسیدگی به واخواهی

واخواهی منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می باشد و دادخواست واخواهي در دادگاه‌  یا شورای حل اختلاف صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است و چنانچه در شهری که مرجع صادر کننده رأی غیابی در آن قرار دارد ، دفتر خدمات الکترونیک قضایی وجود داشته باشد ، برای ثبت و تقدیم دادخواست واخواهی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می شود.

مهلت واخواهی

مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاريخ‌ابلاغ واقعي خواهد بود ، تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌مي‌باشد ، مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌ واخواهي در اين مهلت به‌دليل عذر موجه بوده است. دراين‌صورت بايد‌دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌شود .

درصورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي‌تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم‌غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي‌حكم خواهد بود.

جهات عذر موجه

جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد:
1 – مرضي كه مانع از حركت است.
2 – فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
3 – حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 – توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.

صدور حکم

رأیي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است‌نخواهد شد مگر اين‌كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده‌اند‌ نيز تسري خواهد داشت.

اجرای حکم غیابی

چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به‌عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء‌مهلت قانوني و قطعي شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.

اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.

چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به‌واخواه مي‌باشد.

مشاوره حقوقی و وکالت درخصوص واخواهی

چنانچه قصد واخواهی دارید و یا پرونده شما در مرحله واخواهی در دست رسیدگی است می توانید در خصوص واخواهی و سئوالات پیرامون آن ، بر حسب مورد با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمایید و یا وکالت اعطا نمایید .

 

 

{jcomments off}