لایحه مطالعه پرونده

این لایحه در موردی کاربرد دارد که شخص بخواهد پرونده خود را در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی مطالعه نمایید. البته باید توجه داشته باشید که ممکن است برای مطالعه پرونده با محدودیت مواجه شوید و یا با آن موافقت نشود ، در صورتی که امکان مطالعه پرونده وجود دارد می توانید آنرا تهیه و پس از تکمیل استفاده نمایید ، در غیر این صورت آنرا تهیه ننمایید. این لایحه پس از خرید برای مدت ده روز قابل مشاهده است.

error: