لایحه درخواست ممنوع الخروجی از اجرای احکام

درصورتی که پرونده در مرحله اجرای احکام باشد برای تقاضای ممنوع الخروجی بدهکار این لایحه کاربرد دارد. لایحه پس خرید قابل مشاهده است.

error: