لایحه درخواست فتوکپی از نظریه های پزشکی قانونی

این لایحه در پروندهای دیه شورای حل اختلاف و یا دادگاه مانند پرونده های تصادفات ، ضرب و جرح ، حوادث ناشی از کار و قصور پزشکی کاربرد دارد. لایحه پس از خرید قابل مشاهده است.

error: