لایحه درخواست ترک تعقیب متهم

در جرائم قابل گذشت ، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست ، درخواست ترک تعقیب کند ، در این صورت قرار ترک تعقیب صادر خواهد شد ، این لایحه در موردی کاربرد دارد که پرونده کیفری در شورای حل اختلاف یا دادسرا مطرح است و شاکی قصد رضایت ندارید ولی می خواهد پرونده بسته شود. این لایحه پس از خرید قابل مشاهده است.

error: