لایحه استرداد دادخواست

این لایحه در موردی کاربرد دارد که خواهان ، پرونده حقوقی را در شورای حل اختلاف و یا دادگاه حقوقی مطرح نموده است و می خواهد تا قبل از اولین جلسه رسیدگی دادخواست خود را مسترد نماید و پرونده بسته شود که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود. این لایحه پس از خرید قابل مشاهده است.

error: