header1

استعلام ممنوع الخروجی اجرای اسناد رسمی

استعلام ممنوع الخروجی اجرای اسناد رسمی : برای استعلام ممنوع الخروجی در پرونده های اجرای اسناد رسمی بابت مهریه و چک و اینکه مشخض شود فردی از طریق اداره اجرای اسناد رسمی (اجرای ثبت) ممنوع الخروج شده است یا خیر بر روی لینک زیر کلیک نموده و وارد سامانه استعلام ممنوع الخروجی اجرای اسناد رسمی شوید :
 
موضوعات مرتبط : برای مشاهده هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن کلیک کنید :
 
 
 
 
برای ورود به سامانه استعلام تصدیق اصالت سند مالکیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
موضوعات مرتبط - برای مشاهده هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :
 
 
 

استعلام تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی

برای استعلام تصدیق اصالت اسناد و ارواق دفاتر اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده می بایست شناسه سند و رمز تصدیق که بر روی اسناد تنظیمی وجود دارد را داشته باشید ، برای ورود به سامانه استعلام تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

ورود به سامانه استعلام تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی  

موضوعات مرتبط - برای مشاهده هر یک از موضوعات زیر بر روی آن کلیک کنید : 

استعلام تصدیق اصالت سند مالکیت  

 

 

 

 

استعلام وضعیت ثبت نام شخص در سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیکی)

برای استعلام وضعیت ثبت نام شخص در سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیکی) در خصوص اینکه مشخص شود شخص در سامانه ثنا ثبت نام نموده است یا خیر می بایست کد ملی شخص مورد نظر را داشته باشید ، برای ورود به سامانه استعلام وضعیت ثبت نام شخص در سامانه ثنا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

ورود به سامانه استعلام وضعیت ثبت نام شخص در ثنا 

موضوعات مرتبط - برای مشاهده هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پایه یک دادگستری برای وکالت و پیگیری پرونده

 

اطلاع رسانی پرونده اجرا

در صورتی که شماره پرونده و رمز شخصی را دارید برای ورود به سامانه اطلاع رسانی و پیگیری پرونده اجرا در اداره اجرای اسناد رسمی اعم از مهریه ، چک بلامحل ، اسناد رهنی ، تخلیه و قراردادهای داخلی بانکها بر روی لینک زیر کلیک کنید :

ورود به سامانه اطلاع رسانی پرونده اجرا

موضوعات مرتبط : برای مشاهده هریک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری پرونده های اجرا اعم از مهریه ، چک بلامحل و سایر پرونده های اجرا

نشانی مجتمع قضایی شهید مدرس

آدرس مجتمع قضایی شهید مدرس : تهران - تهرانپارس - حکیمیه - خیابان سازمان آب - خیابان امام حسین (ع)    

maps3تهران پارس ، حکیمیه ، خیابان سازمان آب ، خیابان امام حسین (ع) ، بر روی نقشه

 

موضوعات حقوقی : برای مشاهده هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک نمایید :

وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی

دفتر وکالت

 

استشهادیه  اعسار زوجه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی

در پرونده های حقوقی خانواده که جنبه مالی دارند مانند مهریه ، نفقه و اجرت المثل چنانچه زوجه توان پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی را نداشته باشد می تواند ضمن دادخواست اصلی ، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز مطرح نماید ، که برای این منظور می بایست استشهادیه مربوطه را نیز پس از تکمیل ضمیمه دادخواست خود نماید ، در زیر نمونه استشهادیه اعسار زوجه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی آورده شده است :

 

بسمه تعالی

اسـتشهـاديه

1- اینجانب -------------------- فرزند ------------- به شماره شناسنامه ----------- صادره از --------متولد سال -------- و کد ملی ----------------------- به نشانی : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- خانم ------------------- فرزند ----------- را که از ------------- میباشد ، در حدود ----- سال است که مي شناسم و  با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر خانه دار می باشد و هیچگونه منبع مالی و درآمدی ندارد و توان پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوی معادل --------------------------------------- ریال را ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                               امضاء

 

2- اینجانب -------------------- فرزند ------------- به شماره شناسنامه ----------- صادره از --------متولد سال -------- و کد ملی ----------------------- به نشانی : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- خانم ------------------- فرزند ----------- را که از ------------- میباشد ، در حدود ----- سال است که مي شناسم و  با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر خانه دار می باشد و هیچگونه منبع مالی و درآمدی ندارد و توان پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوی معادل --------------------------------------- ریال را ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                               امضاء

 

3- اینجانب -------------------- فرزند ------------- به شماره شناسنامه ----------- صادره از --------متولد سال -------- و کد ملی ----------------------- به نشانی : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- خانم ------------------- فرزند ----------- را که از ------------- میباشد ، در حدود ----- سال است که مي شناسم و  با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر خانه دار می باشد و هیچگونه منبع مالی و درآمدی ندارد و توان پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوی معادل --------------------------------------- ریال را ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                               امضاء

 

4- اینجانب -------------------- فرزند ------------- به شماره شناسنامه ----------- صادره از --------متولد سال -------- و کد ملی ----------------------- به نشانی : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- خانم ------------------- فرزند ----------- را که از ------------- میباشد ، در حدود ----- سال است که مي شناسم و  با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر خانه دار می باشد و هیچگونه منبع مالی و درآمدی ندارد و توان پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوی معادل --------------------------------------- ریال را ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                               امضاء

 

 

استشهادیه اعسار و تقسیط مهریه

در پرونده های مطالبه مهریه ، که مهریه آن به صورت سکه می باشد ، چنانچه زوجه ، محکوم به پرداخت مهریه شده باشد و توان پرداخت آن را به طور یک جا و یک دفعه نداشته باشد می بایست در مهلت مقرر دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به همراه سایر مدارک و استشهادیه مربوطه که تکمیل شده باشد را تقدیم نماید ، در زیر نمونه استشهادیه اعسار و تقسیط مهریه آورده شده است :

بسمه تعالی

اسـتشهـاديه

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب  ............................. فرزند ..................... به شماره شناسنامه ................. صادره از ...................... به شماره ملی ..................................... دارای شغل ..........................به نشانی............................................................................................................. که وسیله امرار معاش اینجانب ................................. می باشد و به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت یکجا و دفعتاً واحده محکوم به شامل تعداد ......... سکه طلای تمام بهار آزادی و هزینه دادرسی به مبلغ / معادل ........................................ ریال را نمی باشم ، خواهشمند است مراتب فوق را در ذیل گواهی نمایید و در صورت لزوم در دادگاه حاضر شده و شهادت دهید .

                                                                                                                           امضاء       

                                                                                                                                                               

1- اینجانب ..................... فرزند ............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... متولد سال ........ به نشانی ............................................................................................................. .......................... خانم / آقاي ..................... فرزند ............... را که از ................... میباشد ، در حدود ...... سال است که مي شناسم و با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر دارای شغل ...................... می باشد و ماهیانه مبلغ ............................. ریال درآمد دارد و از این طریق امرار معاش می نماید و فاقد هرگونه مالی است و توان پرداخت محکوم به شامل تعداد ........ سکه طلای بهار آزادی و هزینه دادرسی به مبلغ / معادل .................................. ریال را بطور یکجا و دفعتاً واحده ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                                                          امضاء

2- اینجانب ..................... فرزند ............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... متولد سال ........ به نشانی ............................................................................................................. .......................... خانم / آقاي ..................... فرزند ............... را که از ................... میباشد ، در حدود ...... سال است که مي شناسم و با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر دارای شغل ...................... می باشد و ماهیانه مبلغ ............................. ریال درآمد دارد و از این طریق امرار معاش می نماید و فاقد هرگونه مالی است و توان پرداخت محکوم به شامل تعداد ........ سکه طلای بهار آزادی و هزینه دادرسی به مبلغ / معادل .................................. ریال را بطور یکجا و دفعتاً واحده ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                                                          امضاء

3- اینجانب ..................... فرزند ............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... متولد سال ........ به نشانی ............................................................................................................. .......................... خانم / آقاي ..................... فرزند ............... را که از ................... میباشد ، در حدود ...... سال است که مي شناسم و با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر دارای شغل ...................... می باشد و ماهیانه مبلغ ............................. ریال درآمد دارد و از این طریق امرار معاش می نماید و فاقد هرگونه مالی است و توان پرداخت محکوم به شامل تعداد ........ سکه طلای بهار آزادی و هزینه دادرسی به مبلغ / معادل .................................. ریال را بطور یکجا و دفعتاً واحده ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                                                          امضاء

 

 

استشهادیه اعسار و تقسیط محکوم به

در پرونده های مطالبه وجه ، چنانچه محکوم علیه (بدهکار) ، محکوم به پرداخت وجه شده باشد و توان پرداخت آن را به طور یک جا و یک دفعه نداشته باشد می بایست در مهلت مقرر دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به را به همراه سایر مدارک و استشهادیه مربوطه که تکمیل شده باشد را تقدیم نماید ، در زیر نمونه استشهادیه اعسار و تقسیط محکوم به آورده شده است :

بسمه تعالی

اسـتشهـاديه

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب  ............................. فرزند ..................... به شماره شناسنامه ................. صادره از ...................... به شماره ملی ..................................... دارای شغل ..........................به نشانی............................................................................................................. که وسیله امرار معاش اینجانب ................................. می باشد و به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت یکجا و دفعتاً واحده محکوم به ، به مبلغ / معادل ...................................................... ریال نمی باشم ، خواهشمند است مراتب فوق را در ذیل گواهی نمایید و در صورت لزوم در دادگاه حاضر شده و شهادت دهید .

                                                                                                                           امضاء       

                                                                                                                                                               

1- اینجانب ..................... فرزند ............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... متولد سال ........ به نشانی ............................................................................................................. .......................... خانم / آقاي ..................... فرزند ............... را که از ................... میباشد ، در حدود ...... سال است که مي شناسم و با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر دارای شغل ...................... می باشد و ماهیانه مبلغ ............................. ریال درآمد دارد و از این طریق امرار معاش می نماید و فاقد هرگونه مالی است و توان پرداخت محکوم به معادل .................................. ریال را بطور یکجا و دفعتاً واحداً ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                                                          امضاء

 

2- اینجانب ..................... فرزند ............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... متولد سال ........ به نشانی ............................................................................................................. .......................... خانم / آقاي ..................... فرزند ............... را که از ................... میباشد ، در حدود ...... سال است که مي شناسم و با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر دارای شغل ...................... می باشد و ماهیانه مبلغ ............................. ریال درآمد دارد و از این طریق امرار معاش می نماید و فاقد هرگونه مالی است و توان پرداخت محکوم به معادل .................................. ریال را بطور یکجا و دفعتاً واحداً ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم .

                                                                                                                          امضاء

 

3- اینجانب ..................... فرزند ............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... متولد سال ........ به نشانی ............................................................................................................. .......................... خانم / آقاي ..................... فرزند ............... را که از ................... میباشد ، در حدود ...... سال است که مي شناسم و با در نظر گرفتن خداوند متعال و حسب اطلاعات خود گواهي مي دهم نامبرده در حال حاضر دارای شغل ...................... می باشد و ماهیانه مبلغ ............................. ریال درآمد دارد و از این طریق امرار معاش می نماید و فاقد هرگونه مالی است و توان پرداخت محکوم به معادل .................................. ریال را بطور یکجا و دفعتاً واحداً ندارد و حاضرم مراتب فوق را در دادگاه شهادت دهم  .

                                                                                                                          امضاء

 

 

لایحه درخواست صدور قرار تأمین خواسته در پرونده کیفری

در مرحله دادسرا و در پرونده های کیفری که موجب ضرر و زیان به شاکی شده است ، شاکی می تواند تقاضای صدور تأمین خواسته کیفری را حسب مورد از جناب آقای بازپرس و یا از جناب آقای دادیار بخواهد و اگر این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ، قرار تأمین خواسته صادر خواهد شد ، نکته مهم و ضروری اینکه در مواردی که مطالبه خواسته (ضرر و زیان ناشی از جرم) نیاز به تقدیم دادخواست دارد ، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی ، دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند ، به درخواست متهم از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود لذا به منظور جلوگیری از بوجود آمدن این مشکل می توانید در این خصوص با وکیل دادگستری مشاوره نمایید ، در زیر نمونه لایحه درخواست صدور قرار تأمین خواسته کیفری آورده شده است :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ------ بازپرسی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب ------------- شاکی پرونده به شماره بایگانی ---------------- به استحضار می رساند با توجه به ضرر و زیان وارده به اینجانب که دلایل آن در پرونده موجود است و به منظور تأمین ضرر و زیان وارده ، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال متهم آقای ----------- را دارم  .

                                                                                                                                      با احترام

                                                                                                                                        امضاء