header1

وکیل مشاور

اگرچه اعطای وکالت به وکیل دادگستری برای پیگیری پرونده ها بهتر می باشد با این وجود در برخی موارد که شخص توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارد ، گزینه مناسب استفاده از خدمات مشاوره حقوقی وکیل دادگستری به صورت وکیل مشاور می باشد که مشاوره حقوقی می تواند به طور حضوری و با مراجعه به وکیل دادگستری صورت گیرد و یا به طور تلفنی و تماس با وکیل دادگستری انجام شود که در این صورت مبلغ حق المشاوره به مراتب از مبلغ حق الوکاله کمتر خواهد بود .