نظارت بر حسن اجراي قانون مذكور هيات نظارت مركزي مركب از اعضاي محترم شوراي معاونان قوه قضائيه تشكيل شده است و دبيرخانه هيات نظارت مركزي بعنوان بازوي اجرائي اين شورا وظايف مندرج در ماده 2 قانون فوق الذكر را به انجام مي رساند دبيرخانه هيات مركزي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي مستند به ماده   211    قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و حسب ديدگاههاي رئيس معظم قوه قضائيه مبني بر تسهيل در دسترسي افراد به مراجع قانوني و نيز حركت به سمت اجراي خدمات الكترونيك سامانه اخذ دريافت گزارش ها و شكايت ها از نقض حقوق شهروندي را ايجاد نموده است.

جهت ورود به سامانه أخذ گزارش ها و شکایت های مردمی در خصوص نقض حقوق شهروندی کلیک نمایید

منبع  hoghooghshahrvandi.ir

 {jcomments off}

error: