نظریه شماره 2211/93/7 – 17/9/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 244 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دوبخش است ؛ بخش اول در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است . در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأئید نظر دادستان یا بازپرس حل اختلاف نماید و از جمله « ….. و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند … » اختیار تأمین استنباط نمی شود بلکه اقدام بازپرس درجهت نظر دادگاه در مورد تأئید نظر دادستان یا بازپرس است ، زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم ، خلاف اختیار ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات می باشد ( موضوع ماده 243 قانون آئین دادرسی کیفری ) . بخش دوم ماده 244 یاد شده زمانی است که پرونده با کیفر خواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است . در این حالت نیز دادستان می تواند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرار تأمین نماید . طبق تبصره 2 ماده ، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد ، دادگاه می تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام نماید .


{jcomments off}

error: