header

شماره پرونده 1584 – 1/186 – 93

سوال

در پروندهایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس گردیده و طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باید یکی از مجازاتها ( مجازات اشد) را تحمل نماید ، چنانچه مجازات اشد محکوم علیه مشمول عفو قرار گیرد ، آیا باید محکوم آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود ؟

نظریه شماره 2287/93/7 – 23/9/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای است ؛ کما اینکه مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 « در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود .... » . بنابراین در فرض سوال در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد ، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد .

 


footer