نظریه شماره 2287/93/7 – 23/9/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای است ؛ کما اینکه مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 « در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود …. » . بنابراین در فرض سوال در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد ، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد .

 

{jcomments off}

error: