موضوعات طرح شده در اين آئين نامه تحت عنوان حقوق مسافر شامل عدم تبعيض، ممانعت از سفر، ابطال پرواز، تاخيرات پروازي، تغيير مسير اجباري، فقدان و يا آسيب ديدگي جامه دان، مسافران توان خواه و شفاف سازي نرخ بليت و خدمات هوايي است.

تأخيرات پروازي در آيين‌نامه مذكور به تأخيرات تا دو ساعت، بين 2 تا 4 ساعت و بالاي 4 ساعت تقسيم‌بندي شده است و بسته به نوع و ميزان تأخير، نوع خدمات به مسافر مشخص شده است.

براي تاخيرات بيش از 4 ساعت شركت هاي هواپيمايي موظف به اعاده خسارت به مسافران هستند و همچنين درباره پروازهاي ابطالي تا 24 ساعت قبل از پرواز شركت تعهداتي را بعهده دارد.

سازمان هواپيمايي كشوري بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت داشته و گزارش آن را به شوراي عالي هواپيمايي ارائه خواهد كرد.

براساس آيين‌نامه حقوق مسافر تأخيرات و ابطال بليت ناشي از شرايط آب ‌و هوايي و موضوعات امنيتي از پرداخت خسارت مستثني شده‌اند.

منبع :  www.cao.ir

 

{jcomments off}

error: