دستورالعمل زیر به منظور سامان‌دهی صدور جواز دفن برای افرادی که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور فوت می‌کنند، تنظیم شده است.

سامانه جدید برپایه‌ی مرکزی به‌نام مرکز سامان‌دهی صدور جواز دفن طراحی شده است که از این به بعد مرکز سامان‌دهی نامیده می‌شود. در این مرکز، پزشکان براساس ضوابط مبتنی بر تجربه، تخصص، حُسن سابقه‌ی کار و دوره‌های آموزشیِ طی شده، با تائید سازمان پزشکی قانونی انتخاب می‌شوند .درصورتی که مطابق با روند جاری، صدور جواز دفن برای متوفی در بیمارستان مقدور نباشد؛ کادر پزشکی مرکز درمانی با مرکز ساماندهی تماس می‌گیرند.

پزشکان مرکز ساماندهی، در شرایط مشخصی که در دستورالعمل می آید. متوفی را مورد معاینه قرار داده و درصورت امکان نسبت به صدور جواز دفن اقدام می‌نمایند در غیراین‌صورت سیر قانونی برای ارجاع جسد به پزشکی قانونی انجام خواهد شد.

۱ فرآیند

1-1، در مواردی که فردی در بیمارستان ومراکز درمانی فوت می‌کند؛ ابتدا پزشک معالج  جسدرا بررسی نموده و چنانچه علت مرگ طبیعی بوده ومرگ به‌دلیل موارد ۱۹ گانه ذکر شده در پشت گواهی فوت وزارت بهداشت (پیوست شماره ۱) نباشد،گواهی فوت و جواز دفن را صادر می نماید.

1-2 ، چنانچه مرگ به‌دلیل موارد ۱۹ گانه ذکر شده در پشت گواهی فوت وبه ویژه جرم ویا شکایت مطرح باشد؛ صدور جواز دفن مجازنیست و لازم است مقام ذیصلاحِ بیمارستان ومراکز درمانی بستگان متوفی را برای طی مراحل قانونی جهت ارسال جسد به پزشکی قانونی راهنمایی نماید.

1-3 ، در موارد مشکوک و مواردی که امکان تصمیم گیری وجود ندارد، کادر درمانی (پزشک معالج، سوپروایزر یا مدیریت مرکز) می‌تواند برای اخذ مشاوره، با مرکز سامان‌دهی تماس حاصل نماید. پزشکانِ مرکز سامان‌دهی، ضمن کسب اطلاع در مورد متوفی و ثبت مشخصات طبق فرم پیوست ، به ارائه مشاوره می‌پردازند. پس‌از آن، چنانچه نیاز به ارسال جسد به پزشکی قانونی باشد طبق بند ۲ و در صورتی که پزشک معالج امکان صدور جواز دفن را داشته باشد طبق بند ۱ اقدام می‌گردد. در غیر این‌صورت جسد توسط پزشکان مرکز ساماندهی معاینه شده و جواز دفن متوفی صادر می‌گردد.

۲ مرکز ساماندهی

این مرکز دارای خصوصیات ذیل می باشد:

2-1 ، قابلیت تماس تلفنی و پاسخگوئی به مراجعین

2-2 ، معاینه اجساد و صدور جواز دفن

2-3 ، مشاوره به پزشکان معالج و سایر کادر درمانی

2-4 ، نگهداری اسناد و مدارک به صورت قابل احصاء

در ضمن چنانچه نیاز به انتقال جسد وجود داشته باشد انتقال وفق قانون توسط شهرداری ها انجام می گردد.

۳ فرآیند صدور جواز دفن در مرکز ساماندهی

پس ازاحراز هویت و معاینه جسد و بررسی مدارک بالینی چنانچه:

الف:امکان صدور جواز دفن توسط پزشک مرکز ساماندهی وجود داشت.پس از اخذ تعرفه مصوب وزارت بهداشت نسبت به صدور جواز دفن در سربرگ وزارت بهداشت اقدام می نماید.

ب:در صورتی که نیاز به معاینه جسد توسط پزشکی قانونی تشخیص داده شود،راهنمائی لازم جهت اخذ دستور قضائی و انتقال جسد انجام خواهد شد.

منبع : dp.lmrc.ir


نحوه تماس شهروندان با مراکز ساماندهی

 

 

{jcomments off}

error: