نظریه مشورتی شماره 4 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده

 

نظریه شماره 4

92,2,22

7/319

شماره پرونده 145 – 9/1 – 92

پاسخ- با توجه به مهلت تعيين شده در ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1391,12,1، براي تشكيل دادگاه خانواده و صراحت تبصره هاي ماده مرقوم به تكليف دادگاههاي عمومي و بخش به رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي تا زمان تشكيل دادگاه خانواده ، دادگاههاي مذكور كما في السابق تا زمان تشكيل بايد به رسيدگي به دعاوي خانواده ادامه دهند.

قيد لزوم رعايت تشريفات مربوط به تشكيل دادگاه خانواده مذكور دربندهاي ياد شده ناظر به مقررات شكلي تشكيل محكمه نيست والا نقض غرض قانونگذار مبني بر تعطيل شدن رسيدگي به دعاوي خانواده لازم مي آيد.

سوال- چنانچه قاضي دادگاه عمومي حقوقي شهرستان فاقد دادگاه خانواده متاهل نباشد آيا صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانوادگي را دارد يا خير؟ ونسبت به پرونده­هاي جرياني چه تكليفي دارد؟ ضمنا درصورت امكان قبول زحمت فرموده وعلاوه برارسال پاسخ سوال ازطريق پست درجهت تسريع به لحاظ اهميت موضوع ازطريق دستگاه نمابر به شماره 3246915-0812 نيز اقدام گردد.


{jcomments off}

error: