نظریه مشورتی شماره 3 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده

نظریه شماره 3

92,1,18

7,31

91-127,1-1702

پاسخ- رأی وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386,8,1 ، ناظر به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه نیست وراجع به صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد نکاح است ، درفرضی که زوجه به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی درامور مدنی ورأی وحدت رویه یادشده وبه اعتبار محل وقوع عقد، اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه محل وقوع عقد کرده باشد ، دعوی بعدی زوجه بر مطالبه نفقه یا طلاق، عنوان دعوی طاری را داشته و باتوجه به ماده 17قانون مرقوم، رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه است ضمناً ماده 7 قانون حمایت خانواده سابق مصوب 1353 برفرض عدم نسخ ناظر به مورد نیست.

 

سوال- در صورتيكه زوجه به استفاده از وحدت رويه 705-1386,8,1 اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهريه در محل اقامت خود نمايد آيا به استناد ماده 7 قانون حمايت خانواده ميتواند دادخواستهايي نظير مطالبه نفقه و يا طلاق ….. را نيز در همان محل طرح نمايد؟.

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.