نظریه مشورتی شماره 2 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده

 

نظریه شماره 2

92,2,16

7,278

شماره پرونده 1792 -9,2-91

پاسخ- با توجه به تبصره ذيل ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 91,12,1 كه از تاريخ 92,2,7 لازم الاجرا گرديده است همان دادگاهي كه رأي به تقسيط داده است مي تواند دستور وصول اقساط آن را صادر نمايد.

 

سوال- اولا: آيا صادركننده گواهي عدم سازش كه صادركننده حكم تقسيط مهريه مندرج در گواهي طلاق مي باشد با توجه به اينكه زوجه در آن پرونده خوانده بوده ميتواند با تقاضاي زوجه اجرائيه صادرنمايد واقدامات اجرايي مربوط به تقسيط را ادامه دهد؟

ثانيا: در صورت منتفي بودن پاسخ آيا دادگاه اوليه صادركننده راي محكوميت به پرداخت مهريه مي تواند بر اساس حكم تقسيط دادگاه ديگر عمل و اقدام نمايد؟.

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.