نظریه مشورتی شماره 1 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده

 

نظریه شماره 1

92,2,21

7,311

120 – 9,1 – 92

پاسخ – مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نمی باشد زیرا تبصره یک ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 91,12,1 ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن ماده و ماده 20 قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که براساس آئین نامه ای صورت خواهد گرفت که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه باید تهیه و تصویب شود و تا تصویب آئین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده 1 اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 کما کان معتبر می باشد و اساساً استعلام بعمل آمده با توجه به مقرراتی که به آن استناد گردیده ربطی به صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف ندارد. و بندهای 2و3 در موارد استعلام نیز منطبق با مقررات مورد اشاره در استعلام نمی باشد . بنا به مراتب خواهشمند است با امعان نظر مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب 91,12,1 که در روزنامه رسمی شماره56 سال 92 منتشر گردیده موارد ابهام را مشخصاً استعلام تا نظریه مشورتی این اداره کل بطور مبسوط اعلام گردد.

 

سوال- با نظر به قانون حمايت خانواده مصوب اسفندماه 1391:

1-    آيا به موجب تبصره 1ماده 21 اين قانون كليه دعاوي موضوع اين قانون به جز طلاق قابل طرح و رسيدگي در شوراي حل اختلاف است؟

2 –    آيا اين تبصره با مواد 1 و2 اين قانون كه دادگاه خانواده را با شرايطي تعيين كرده است تعارض ندارد؟

3-    منظور از كارشناس در اين تبصره چه كسي است؟

{jcomments off}

error: