خدمات پزشکی قانونی

مدارك مورد نياز جهت دريافت خدمات در مراكز پزشكي قانوني :

 

 

معاينات پزشكي براي مصدومين ناشي از نزاع، تصادف و حوادث كار:

– نامه از مراجع قضايي يا انتظامي
– كارت شناسايي معتبر يا دو قطعه عكس تمام رخ
– پرداخت تعرفه تعيين شده

 

معاينه بر بالين بيمار(معاينه خارج از سازمان) :

– نامه از مراجع قضايي
– دو قطعه عكس تمام رخ
– شناسنامه و تصوير از صفحه اول آن
– كروكي محل معاينه
– پرداخت تعرفه تعيين شده

 


معاينات روانپزشكي، بررسي رشادت و اهداي عضو :

– نامه از مراجع قضايي 
– دو قطعه عكس تمام رخ
– كارت شناسايي معتبر
– پرداخت تعرفه تعيين شده

معاينات از كار افتادگي :

– نامه از مراجع ذي صلاح

– دو قطعه عكس تمام رخ

– كارت شناسايي معتبر

– پرداخت تعرفه تعيين شده

بررسي گواهي استعلاجي :

– نامه از مرجع قضايي
– كارت شناسايي معتبر
– ارائه گواهي پزشك معالج به همراه نسخه دارويي و ساير مدارك پزشكي مرتبط
– پرداخت تعرفه تعيين شده

معاينات و آزمايشات استخدامي:

– معرفي نامه از مرجع قضايي
– چهار قطعه عكس تمام رخ
– كارت شناسايي معتبر
– هزينه قابل پرداخت برابر با مجموع معاينات و آزمايشات صورت گرفته مي باشد.

آزمايشات اعتياد و الكل:

– نامه از مراجع قضايي يا انتظامي

– كارت شناسايي معتبر

– دو قطعه عكس تمام رخ

– پرداخت تعرفه تعيين شده

آزمايش بررسي بارداري:

– نامه از مرجع قضايي
– سه قطعه عكس تمام رخ
– كارت شناسايي معتبر
– پرداخت تعرفه تعيين شده

معاينات و آزمايشات قبول فرزند:

– نامه از مراجع قضايي
– چهار قطعه عكس تمام رخ از هر كدام از زوجين
– پرداخت تعرفه تعيين شده

– شناسنامه زوجين

كارشناسي كميسيون پزشكي :

– نامه از مراجع قضايي
– ارائه مدارك مورد نياز
– پرداخت تعرفه تعيين شده

معاينات جهت اظهار نظر تحمل كيفر :

– نامه از مرجع قضايي
– دو قطعه عكس تمام رخ
– كارت شناسايي معتبر
– پرداخت تعرفه تعيين شده

صدور مجوز سقط درماني :

– ارائه شناسنامه زن و شوهر
– سه قطعه عكس تمام رخ
– تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه ها

– معرفي نامه از پزشك متخصص معالج به همراه سونوگرافي معتبر
– پرداخت تعرفه تعيين شده

– حضور زوجين در اين معاينه الزامي مي باشد.

معاينه بكارت و لواط با معرفي نامه از مراجع قضايي:

– نامه از مرجع قضايي
– دو قطعه عكس تمام رخ
– كارت شناسايي معتبر
– پرداخت تعرفه تعيين شده

تعيين نسبت پدر و فرزندي از طريق گروه هاي خوني:
– نامه از مرجع قضايي
– اصل و تصوير شناسنامه ها
– 4 قطعه عكس از هر نفر
– پرداخت تعرفه تعيين شده

آزمايش DNA:
– نامه از مرجع قضايي
– 4 قطعه عكس از هر نفر
– پپرداخت تعرفه تعيين شده

معاينه جسد و صدور جواز دفن:
– نامه از مرجع قضايي
– اصل و تصوير شناسنامه متوفي
– نامه بيمارستان در صورت لزوم
– پرداخت تعرفه تعيين شده
– اصل و تصوير شناسنامه يكي از بستگان درجه يك

صدور گواهي فوت :
– درخواست كتبي يكي از بستگان درجه يك متوفي
– اصل و تصوير شناسنامه متوفي
– اصل و تصوير شناسنامه بستگان درجه يك
– صدور گواهي فوت براي اجساد معاينه شده در پزشكي قانوني رايگان مي باشد.

معاينات و آزمايشات مربوط به صدور مجوز اهداي جنين:
– نامه از مرجع قضايي
– شناسنامه زوجين
– چهار قطعه عكس از هركدام از زوجين
– پرداخت تعرفه تعيين شده

معاينه تعيين سن:

– نامه مرجع قضايي

– دو قطعه عكس تمام رخ

– كارت شناسايي معتبر

– كپي صفحه اول شناسنامه

( منبع www.lmo.ir )

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.