شماره ویژه نامه: ۹۳۴                سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۵۱

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائيه

شماره   7/95/1863                       1395/8/8      

جناب آقای محمد سينجلی جاسبی

 رئيس محترم هيأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 به پيوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائيه ـ دکتر محمدعلی شاه حيدری پور

 ۴۵۴     شماره پرونده ۲۲۵۵ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون٬ آیا دعوای تخليه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غيرمنقول است٬ در شورا قابل رسيدگی است؟

نظریه شماره   7/95/387 –  1395/2/27

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخليه عين مستأجره٬ جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پيشه» در صلاحيت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخليه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخليه» مذکور در بند ب یاد شده٬ شامل همه موارد مذکور میباشد و بنابراین موضوع در صلاحيت شوراهای حل اختلاف است .

                                                                  ٭٭٭٭٭

 ۴۵۵        شماره پرونده ۱۹۹۷ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴ 

سؤال

چنانچه اعضای شورا قرار رد درخواست تأمين دليل صادر نمایند٬ آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است؟

نظریه شماره  7/95/296 –  1395/2/18

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمين دليل یا رد آن در قانون نيامده است٬ تصميمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمين دليل٬ منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق) است و بنابراین٬ قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی حقوقی نميباشد و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تأمين خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نميباشد.

 منبع  rrk.ir

 

نشانی دفتر وکالت بر روی نقشه آنلاین


 

{jcomments off}

error: