header

آيين نامه ميانجي گري در امور کيفري

در اجراي ماده۸۴ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب۱۳۹۲ و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري «آيين نامه ميانجي گري در امور کيفري» به شرح مواد آتي است .

فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات

ماده۱ـ در اين آيين ‏نامه‏، عبارات و اصطلاحات در معاني ذيل به کار مي روند .

الف ـ ميانجيگري؛ فرايندي است که طي آن بزه‏ ديده‏ و متهم با مديريت ميانجي‏گر در فضاي مناسب در خصوص علل، آثار و نتايج جرم انتسابي و نيز راه هاي جبران خسارات ناشي از آن نسبت به بزه ‏ديده‏ و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفين تعيين مي گردد .

ب ـ ميانجيگر؛ ميانجيگر، شوراي حل اختلاف، شخص يا مؤسسه اي است که فرايند گفتگو و ايجاد سازش بين طرفين امر کيفري را مديريت و تسهيل مي نمايد .

پ ـ جرم؛ در اين آيين ‏نامه، مطابق ماده ۸۲ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ شامل جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، مي باشد .

ت ـ مؤسسه ميانجي‏گر ـ مؤسسه اي است که به اين منظور طبق قوانين و مقررات حاکم بر مؤسسات غيرتجاري تأسيس مي گردد يا ساير مؤسسات به تشخيص مقام قضايي ارجاع دهنده مي باشد .

ث ـ فرآيند ميانجي‏گري؛ مجموعه اقداماتي است که طي آن با مديريت ميانجيگر و با حضور بزه ‏ديده‏ و متهم و در صورت ضرورت ساير اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبيل اعضاي خانواده، دوستان يا همکاران آنها و نيز حسب مورد اعضاي جامعه محلي،

نهادهاي ذيربط رسمي، عمومي و يا مردم نهاد، براي حل و فصل اختلاف کيفري با يکديگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقتنامه اي را تنظيم و براي مقام قضايي مربوط ارسال مي ‏شود .

ج ـ جامعه محلي؛ عبارت از کليه اشخاص يا نهادهايي است که ممکن است به دليل ارتباط با متهم، بزه ‏ديده و يا تأثيرپذيري از جرم و نتايج آن، بتوانند در فرايند پاسخ­دهي به جرم، مسئوليتپذيرکردن متهم و جلب رضايت بزه‏ ديده تأثيرگذار باشند .

چ ـ موافقتنامه يا صورتمجلس سازش؛ متني است که به امضاي ميانجيگر و طرفين اختلاف مي ­رسد. در موافقتنامه جزئيات توافق طرفين و از جمله حقوق و تکاليف آنها به روشني مورد تصريح قرار مي ­گيرد .

فصل دوم ـ تشکيلات و نحوه ارجاع به ميانجي گر

ماده۲ـ امور مربوط به ميانجي‏گري مي تواند در هر دادسرا يا دادگاه، زير نظر دادستان عمومي و انقلاب يا رئيس حوزه قضايي محل ساماندهي شود. دادستان يا رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به احد از معاونين خود ارجاع دهد .

ماده۳ـ ارجاع به ميانجي‏گري در مواردي که ادارات و دستگاه­هاي دولتي شاکي هستند با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است .

ماده۴ـ جهت ارجاع امر کيفري به ميانجيگر، مقام قضايي بايد موضوع اختلاف، صلاحيت، تخصص و مقبوليت وي نزد طرفين اختلاف را مورد توجه قرار دهد .

ماده۵ ـ در صورت تمايل و توافق طرفين اختلاف به معرفي ميانجي­گر و موافقت ميانجيگر مرضي الطرفين آنها ميانجي‏گري پس از تاييد مقام قضايي با وي خواهد بود. در صورت عدم تعيين ميانجيگر توسط طرفين، مقام قضايي مي تواند رأساً اقدام کند .

ماده۶ ـ توافق طرفين اختلاف جهت ارجاع امر به ميانجي‏گري، توسط مقام قضايي صورتمجلس شده، به امضاي آنها مي رسد .

فصل سوم ـ انتخاب ميانجي­گر و شرايط آن

ماده۷ـ ميانجيگر مي تواند از ميان معتمدان محلي يا دانش آموختگان رشته هاي مختلف با اولويت مددکاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه ‏شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق انتخاب شود .

ماده۸ ـ مقام قضايي مي تواند موضوع کيفري را به مؤسسه اي براي ميانجيگري ارجاع دهد در اين صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر ميانجيگري به قاضي مربوط پاسخگو مي باشد .

ماده۹ـ فهرستي از اشخاص واجد صلاحيت ميانجي‏گري در هر حوزه قضايي توسط رئيس حوزه قضايي محل تهيه مي گردد. تهيه اين فهرست صرفاً جهت تعيين اولويت بوده و مانع از ارجاع امر ميانجي گري به سايرين نمي باشد .

ماده۱۰ـ احراز صلاحيت ميانجيگر پس از توافق طرفين با مقام قضايي رسيدگي کننده مي باشد. ميانجيگرها بايد از ميان کساني انتخاب شوند که داراي شرايط مشروح زير باشند ـ

الف ـ داراي وثاقت

ب ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي ميانجي­گري در مورد اتباع ايراني

پ ـ نداشتن سوء شهرت

ت ـ داراي حداقل ۲۵ سال تمام شمسي

فصل چهارم ـ شرايط مؤسسات ميانجيگري

ماده۱۱ـ افراد داراي صلاحيت به شرح مقرر در ماده ۱۲ اين آيين نامه مي توانند با نظارت قوه قضاييه و رعايت مقررات قانوني مربوط به ثبت مؤسسات غيرتجاري جهت ايجاد مؤسسه ميانجي گري اقدام کنند .

ماده۱۲ـ افراد متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجي گري علاوه بر دارا بودن شرايط مقرر در ماده ۱۰ اين آيين نامه و فقدان سابقه محکوميت مؤثر کيفري بايد داراي مدرک کارشناسي در يکي از رشته هاي مددکاري اجتماعي، علوم تربيتي، روان شناسي، جامعه شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق باشند .

تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاييه اعم از قضايي و اداري و همچنين ضابطان دادگستري نميتوانند متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجي گري شوند .

ماده۱۳ـ فارغ التحصيلان هر کدام از رشته هاي مذکور، بايد آموزش هاي لازم جهت ميانجيگري در امور کيفري را طي نمايند .

تبصره۱ـ کيفيت آموزش ميانجيگران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم براي ميانجيگري بايد توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه با همکاري گروههاي علمي و دانشگاهي ذيربط، تهيه شده و به متقاضيان ميانجيگري آموزش داده مي ‏شود .

تبصره۲ـ مؤسسات و مراکز آموزشي دولتي و غيردولتي نيز مي توانند بر اساس سرفصل هاي مصوب اداره آموزش قوه قضاييه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش ميانجیها اقدام نمايند .

تبصره۳ـ ميانجي بايد در خصوص مفاهيم مربوط به جرم، مسئوليت کيفري، مسئوليت مدني، انواع جرايم، آثار جرم و بزه ديده‏، بزهکار و اجتماع، روش هاي ميانجيگري و مهارتهاي مربوطه، وظايف و تکاليف ميانجي، آيين رسيدگي به جرايم، چگونگي مديريت جلسات رسيدگي به اختلافات طرفين در امور کيفري و ساير موارد آموزش هاي لازم را فرا بگيرند .

تبصره۴ـ مدت، شيوه و موضوعات آموزش ميانجيگري به موجب دستورالعملي است که به تصويب معاون منابع انساني قوه قضاييه مي رسد .

تبصره۵ ـ در پايان دوره آموزشي ميانجي‏گري در امور کيفري و گذراندن توأم با موفقيت آموزش ها، «گواهي ميانجيگري» به ميانجي داده مي شود .

تبصره۶ ـ مدت اعتبار اين گواهي ۳ سال است و تمديد آن از طرف مرجع صادرکننده گواهي، بلامانع است .

تبصره۷ـ در صورت تشخيص مرجع صدور گواهي ميانجيگري به تجديد دوره آموزش ميانجيگران و بازآموزي آنها، ميانجي‏گران موظف به شرکت در دوره هاي مذکور و اخذ گواهي مربوط مي باشند .

ماده۱۴ـ به منظور احراز صلاحيت مؤسسه و صدور پروانه ميانجي گري، هماهنگي، برنامه ريزي، ايجاد وحدت رويه و نظارت بر فعاليت مؤسسات ميانجي گري و ابطال پروانه مذکور، در سراسر کشور، مرکز امور ميانجي گري در معاونت منابع انساني قوه قضاييه تشکيل مي ­شود .

تبصره ـ مؤسسه ميانجي گري صرفاً بايد در محلي که در مجوز درج گرديده داير گردد .

فصل پنجم ـ وظايف و اختيارات ميانجيگرها

ماده۱۵ـ ميانجيگر‏ موظف است وظايف ميانجيگري را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضايي شروع نمايد و جلسه يا جلسات ميانجیگري را حداکثر در مهلت معين شده توسط مقام قضايي تشکيل دهد و گزارش فعاليت خود و اظهارات طرفين و نتيجه آن را صورتمجلس نمايد .

ماده۱۶ـ ميانجيگر‏ بايد اهداف، آثار ميانجي‏گري و نيز موضوع اختلاف يا جرمي را که موجب ميانجيگري شده براي شاکي‏ و متهم به طور صريح و شفاف توضيح دهد و زمينه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفين اختلاف را فراهم نمايد .

ماده۱۷ـ در فرايند ميانجيگري، اصل بر گفتگوي ميان طرفين و تلاش آنها براي تبادل نظر و رسيدن به توافق است. ميانجي‏گر وظيفه مديريت اين فرايند و تسهيل آن را بر عهده دارد. ميانجيگر بايد در کمال بيطرفي و در حدود اختيارات قانوني وظايف خود را انجام دهد و نبايد هيچ کدام از طرفين را به منظور رسيدن به توافق و امضاي آن در معرض تهديد يا اجبار قرار دهد و در مديريت جلسات ميان شاکي و متهم، به ترتيبي عمل نمايد که بزه‏ ديده‏ مجدداً دچار بزه‏ ديدگي نشده و طرفين با رعايت احترام و بدون توسل به تهديد و خشونت با يکديگر گفتگو کنند .

ماده۱۸ـ جلسات ميانجيگري با حضور طرفين تشکيل مي گردد. در صورت تمايل شخص بزه‏ ديده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً بايد حاضر شود. حضور ساير اشخاص به تشخيص ميانجيگر با رعايت ماده ۲۰ بلامانع است .

تبصره ـ در صورتي که حضور شخص متهم لازم باشد و وي در بازداشت باشد، تشکيل جلسه در خارج از بازداشتگاه يا زندان بايد با دستور مقام قضايي و رعايت جهات تاميني معمول باشد .

ماده۱۹ـ در صورت ضرورت، ميانجيگر مي تواند از اعضاي خانواده، دوستان، همکاران، همسايگان و ساير اشخاص از جمله جامعه محلي که بنا به تشخيص ميانجي‏گر يا تقاضاي هر کدام از طرفين حضورشان در جلسه ميانجي‏گري مفيد است، دعوت به حضور نمايد .

ماده۲۰ـ ميانجيگر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراري که از طرفين در جريان ميانجيگري به دست مي آورد، حسب مورد مسؤول است .

ماده۲۱ـ دريافت يا وعده دريافت هرگونه مال، وجه، منفعـت يا امتياز از طرفين اختلاف توسط ميانجيگر به جز موارد مقرر در اين آيين نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤوليت هاي قانوني، موجب سلب صلاحيت وي براي ميانجي گري مي شود .

ماده۲۲ـ کليه مطالب و اظهارات طرفين در فرايند ميانجیگري جنبه محرمانه دارد .

ماده۲۳ـ ميانجيگر مي تواند اسناد و اطلاعات مورد نياز را از طرفين مطالبه کند. طرفين در صورت تمايل مي توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و يا به تقاضاي ميانجي گر ارائه دهند. عدم ارايه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکيل جلسه ميانجيگري نخواهد شد .

تبصره ـ ارائه اطلاعات و اسنادي که جنبه محرمانه و سري دارد، ممنوع است .

ماده۲۴ـ در صورت عدم حصول توافق بين طرفين، ميانجیگر ارجاع مجدد قضيه به فرايند رسمي رسيدگي کيفري را به آنها اعلام مي نمايد .

ماده۲۵ـ ميانجيگر بايد مفاد صورتجلسات ميانجيگري را تنظيم و گفتگوهاي طرفين را به طور خلاصه منعکس و به امضاي آنها برساند. در صورت امتناع هر يک از طرفين، مراتب توسط ميانجيگر در صورت مجلس قيد ‏مي شود .

تبصره۱ـ در گزارش ميانجيگر بايد وضعيت کلي بزه ديده و آثار رواني، جسماني و مالي جرم نسبت به وي، مراتب ندامت يا عذرخواهي متهم و همچنين تلاش يا عدم تلاش وي جهت جبران آثار جرم و التيام بخشيدن به آلام بزه‏ديده‏، مورد اشاره قرار گيرد .

تبصره۲ـ ميانجيگر موظف است مشروح توافق طرفين را با ذکر کليه جزئيات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظيم نموده و پس از تفهيم به طرفين، به امضاي آنها برساند .

ماده۲۶ـ در صورتي که طرفين اختلاف يا يکي از آنها کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، حضور ولي يا سرپرست وي الزامي است. در صورت عدم حضور ولي يا سرپرست، ميانجي گر مراتب را براي تعيين تکليف به مقام قضايي اعلام مي نمايد .

ماده ۲۷ ـ هرگونه توافق در امور مالي توسط شخص کمتر از ۱۸ سال و در امور غيرمالي هرگونه توافق توسط اطفال غير بالغ در فرايند ميانجيگري منوط به تأييد ولي يا سرپرست وي است و در صورت امتناع ولي يا سرپرست يا عدم دسترسي به او، مراتب براي تعيين تکليف به مقام قضايي مربوط اعلام مي شود .

ماده۲۸ـ ميانجيگر‏ مي تواند بنا به تشخيص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از ۱۸ سال در فرايند ميانجي‏گري و نيز در موارديکه بزهديده شخص کمتر از ۱۸ سال است، حسب مورد از مدرسه يا ساير نهادهاي ذيربط از جمله آموزش و پرورش و سازمانهاي موضوع ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي کيفري دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمانهاي مذکور دعوت از آنها با رعايت مقررات ماده مزبور بلامانع است .

ماده۲۹ـ ميانجيگر‏ موظف است با توجه به ماده ۸۲ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ نسبت به تشکيل جلسات ميانجيگري و تلاش براي تعيين تکليف آن در فرصت ۳ ماهه اقدام و نتيجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمديد آن، مقام قضايي مي تواند به طور مستقل يا حسب درخواست ميانجيگر‏ يا طرفين اختلاف، اقدام به تمديد آن حداکثر به مدت ۳ ماه ديگر نمايد .

ماده۳۰ـ تعلل و تأخير غيرموجه ميانجيگر‏ در تشکيل جلسات ميانجيگري، در مورد دارندگان پروانه ميانجيگري موجب تذکر کتبي، در مرتبه دوم توبيخ کتبي و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) ميانجيگر خواهد شد. در مورد اشخاص فاقد پروانه، کوتاهي در امر محوله به تشخيص مقام قضايي ارجاع دهنده موجب خروج وي از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد .

ماده۳۱ـ احراز و اعمال مجازاتهاي انضباطي مذکور در ماده فوق توسط هيأت رسيدگي به تخلفات که در مرکز امور ميانجيگري معاونت منابع انساني قوه قضاييه تشکيل مي شود به عمل مي آيد .

تبصره ـ نحوه تشکيل هيات و ساير مقررات مربوط به امور انضباطي و تعداد شعب و محل هاي استقرار آن به موجب دستورالعملي است که توسط معاونت منابع انساني به تصويب مي رسد .

ماده۳۲ـ در صورت ابطال پروانه ميانجيگري يا خروج از فهرست ميانجيگران، ميانجيگر بعد از انقضاء ۳ سال از تاريخ شروع محروميت مي تواند مجدداً تقاضاي صدور پروانه و ميانجي‏گري نمايد .

فصل ششم ـ هزينه­ هاي ميانجيگري

ماده۳۳ـ پرداخت دستمزد ميانجيگري به عهده متقاضي و در صورت درخواست طرفين بالمناصفه به عهده آنها مي ­باشد .

ماده۳۴ـ دستمزد ميانجيگر در اجراي ماده ۱۰ قانون مدني بر حسب توافق خواهد بود. حداکثر دستمزد، هر ساله توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه پيشنهاد به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد .

فصل هفتم ـ نظارت بر فرايند ميانجيگري

ماده۳۵ـ نظارت بر فرايند ميانجيگري حسب مورد به عهده مقام قضايي ذيربط که پرونده کيفري نزد او مطرح است، مي ­باشد .

ماده۳۶ـ طرفين اختلاف مي توانند مراتب عدم صلاحيت و تعلل در پيگيري ميانجيگر ‏ را به اطلاع مقام قضايي ذيربط برسانند .

ماده۳۷ـ در صورت عدم حضور طرفين در جلسات ميانجيگري و گزارش ميانجیگر مبني بر عدم امکان برگزاري جلسات ميانجيگري، مقام قضايي ارجاع کننده به ميانجيگري، بايد نسبت به لغو آن اقدام و رسيدگي را ادامه دهد .

ماده۳۸ـ اين آيين نامه‏ در ۳۸ ماده و ۱۴ تبصره با پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 1394,9,8 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است .

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني

منبع : www.hvm.ir

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved

کلمات کلیدی : وکیل , وکیل حقوقی , وکالت , سایت وکیل , وکیل تهران , مشاوره با وکیل , وکیل پایه یک , دفتر وکالت , وکیل پایه یک دادگستری