محاسبه ديه

محاسبه دیه سال 94

نوع ديه

نرخ دیه (به ريال)

نوع ديه

نرخ دیه (به ريال)

ديه كامل

1,650,000,000

چهار درصد ديه

66,000,000

يك دینار شرعي

1,650,000

چهار و نيم درصد ديه

74,250,000

يك درهم شرعي

165,000

پنج درصد ديه

82,500,000

يك شتر

16,500,000

پنج و نيم درصد ديه

90,750,000

يك ده هزارم ديه

165,000

شش درصد ديه

99,000,000

يك هزارم ديه

1,650,000

شش و نيم درصد ديه

107,250,000

يك صدم ديه

16,500,000

هفت درصد ديه

115,500,000

نيم صدم ديه

8,250,000

هفت و نيم درصد ديه

123,750,000

يك دهم درصد ديه

1,650,000

هشت درصد ديه

132,000,000

دو دهم درصد ديه

3,300,000

هشت و نيم درصد ديه

140,250,000

سه دهم درصد ديه

4,950,000

نه درصد ديه

148,500,000

چهار دهم درصد ديه

6,600,000

ده درصد ديه

165,000,000

پنج دهم درصد ديه

8,250,000

يك دهم ديه

165,000,000

شش دهم درصد ديه

9,900,000

دو دهم ديه

330,000,000

هفت دهم درصد ديه

11,550,000

سه دهم ديه

495,000,000

هشت دهم ديه

13,200,000

چهار دهم ديه

660,000,000

نه دهم درصد ديه

14,850,000

پنج دهم ديه

825,000,000

يكصدم ديه كامل

16,500,000

شش دهم ديه

990,000,000

يك و يك دهم درصد ديه

18,150,000

هفت دهم ديه

1,155,000,000

يك و دو دهم درصد ديه

19,800,000

هشت دهم ديه

1,320,000,000

يك و سه دهم درصد ديه

21,450,000

نه دهم ديه

1,485,000,000

يك و جهار دهم درصد ديه

23,100,000

نصف ديه كامل

825,000,000

يك و پنج دهم درصد ديه

24,750,000

ثلث ديه كامل

550,000,000

يك و شش دهم درصد ديه

26,400,000

ربع ديه كامل

412,500,000

يك و هفت دهم درصد ديه

28,050,000

خمس ديه كامل

330,000,000

يك و هشت دهم درصد ديه

29,700,000

چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل

264,000,000

يك و نه دهم درصد ديه

31,350,000

چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل

132,000,000

دو درصد ديه

33,000,000

يك پنجم از يك دهم ديه كامل

33,000,000

دو و نيم درصد ديه

41,250,000

يك سوم از يك دهم ديه كامل

55,000,000

سه درصد ديه

49,500,000

ديه كامل زن

825,000,000

سه و نيم درصد ديه

57,750,000

ديه كامل در ماههاي حرام

2,200,000,000

 

موضوعات مرتبط : جهت مشاهده هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن کلیک کنید :

مشاوره حقوقی

وکیل پرونده مطالبه دیه

مهلت پرداخت دیه

تصادفات رانندگی و مجازات آن

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

محاسبه دیه سال 93

نوع ديه

نرخ (به ريال)

نوع ديه

نرخ (به ريال)

ديه كامل

1,500,000,000

چهار درصد ديه

60,000,000

يك دینار شرعي

1,500,000

چهار و نيم درصد ديه

67,500,000

يك درهم شرعي

150,000

پنج درصد ديه

75,000,000

يك شتر

15,000,000

پنج و نيم درصد ديه

82,500,000

يك ده هزارم ديه

150,000

شش درصد ديه

90,000,000

يك هزارم ديه

1,500,000

شش و نيم درصد ديه

97,500,000

يك صدم ديه

15,000,000

هفت درصد ديه

105,000,000

نيم صدم ديه

7,500,000

هفت و نيم درصد ديه

112,500,000

يك دهم درصد ديه

1,500,000

هشت درصد ديه

120,000,000

دو دهم درصد ديه

3,000,000

هشت و نيم درصد ديه

127,500,000

سه دهم درصد ديه

4,500,000

نه درصد ديه

135,000,000

چهار دهم درصد ديه

6,000,000

ده درصد ديه

150,000,000

پنج دهم درصد ديه

7,500,000

يك دهم ديه

150,000,000

شش دهم درصد ديه

9,000,000

دو دهم ديه

300,000,000

هفت دهم درصد ديه

10,500,000

سه دهم ديه

450,000,000

هشت دهم ديه

12,000,000

چهار دهم ديه

600,000,000

نه دهم درصد ديه

13,500,000

پنج دهم ديه

750,000,000

يكصدم ديه كامل

15,000,000

شش دهم ديه

900,000,000

يك و يك دهم درصد ديه

16,500,000

هفت دهم ديه

1,050,000,000

يك و دو دهم درصد ديه

18,000,000

هشت دهم ديه

1,200,000,000

يك و سه دهم درصد ديه

19,500,000

نه دهم ديه

1,350,000,000

يك و جهار دهم درصد ديه

21,000,000

نصف ديه كامل

750,000,000

يك و پنج دهم درصد ديه

22,500,000

ثلث ديه كامل

500,000,000

يك و شش دهم درصد ديه

24,000,000

ربع ديه كامل

375,000,000

يك و هفت دهم درصد ديه

25,500,000

خمس ديه كامل

300,000,000

يك و هشت دهم درصد ديه

27,000,000

چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل

240,000,000

يك و نه دهم درصد ديه

28,500,000

چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل

120,000,000

دو درصد ديه

30,000,000

يك پنجم از يك دهم ديه كامل

30,000,000

دو و نيم درصد ديه

37,500,000

يك سوم از يك دهم ديه كامل

50,000,000

سه درصد ديه

45,000,000

ديه كامل زن

750,000,000

سه و نيم درصد ديه

52,500,000

ديه كامل در ماههاي حرام

2,000,000,000

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

محاسبه دیه سال 92

نوع ديه

نرخ (به ريال)

نوع ديه

نرخ (به ريال)

ديه كامل

1,140,000,000

چهار درصد ديه

45,600,000

يك دینار شرعي

1,140,000

چهار و نيم درصد ديه

51,300,000

يك درهم شرعي

114,000

پنج درصد ديه

57,000,000

يك شتر

11,400,000

پنج و نيم درصد ديه

62,700,000

يك ده هزارم ديه

114,000

شش درصد ديه

68,400,000

يك هزارم ديه

1,140,000

شش و نيم درصد ديه

74,100,000

يك صدم ديه

11,400,000

هفت درصد ديه

79,800,000

نيم صدم ديه

5,700,000

هفت و نيم درصد ديه

85,500,000

يك دهم درصد ديه

1,140,000

هشت درصد ديه

91,200,000

دو دهم درصد ديه

2,280,000

هشت و نيم درصد ديه

96,900,000

سه دهم درصد ديه

3,420,000

نه درصد ديه

102,600,000

چهار دهم درصد ديه

4,560,000

ده درصد ديه

114,000,000

پنج دهم درصد ديه

5,700,000

يك دهم ديه

114,000,000

شش دهم درصد ديه

6,840,000

دو دهم ديه

228,000,000

هفت دهم درصد ديه

7,980,000

سه دهم ديه

342,000,000

هشت دهم ديه

9,120,000

چهار دهم ديه

456,000,000

نه دهم درصد ديه

10,260,000

پنج دهم ديه

570,000,000

يكصدم ديه كامل

11,400,000

شش دهم ديه

684,000,000

يك و يك دهم درصد ديه

12,540,000

هفت دهم ديه

798,000,000

يك و دو دهم درصد ديه

13,680,000

هشت دهم ديه

912,000,000

يك و سه دهم درصد ديه

14,820,000

نه دهم ديه

1,026,000,000

يك و جهار دهم درصد ديه

15,960,000

نصف ديه كامل

570,000000

يك و پنج دهم درصد ديه

17,100,000

ثلث ديه كامل

380,000,000

يك و شش دهم درصد ديه

18,240,000

ربع ديه كامل

285,000,000

يك و هفت دهم درصد ديه

19,380,000

خمس ديه كامل

228,000,000

يك و هشت دهم درصد ديه

20,520,000

چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل

182,400,000

يك و نه دهم درصد ديه

21,660,000

چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل

91,200,000

دو درصد ديه

22,800,000

يك پنجم از يك دهم ديه كامل

22,800,000

دو و نيم درصد ديه

28,500,000

يك سوم از يك دهم ديه كامل

38,000,000

سه درصد ديه

34,200,000

ديه كامل زن

570,000,000

سه و نيم درصد ديه

39,900,000

ديه كامل در ماههاي حرام

1,520,000,000


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

جدول نرخ ديه سال 1391

نوع ديه

نرخ (به ريال)

نوع ديه

نرخ (به ريال)

نرخ ديه كامل

000'000'945

چهار درصد ديه

000'800'37

يك دینار شرعي

000'945

چهار و نيم درصد ديه

000'525'42

يك درهم شرعي

500'94

پنج درصد ديه

000'250'47

يك شتر

000'450'9

پنج و نيم درصد ديه

000'975'51

يك ده هزارم ديه

500'94

شش درصد ديه

000'700'56

يك هزارم ديه

000'945

شش و نيم درصد ديه

000'425'61

يك صدم ديه

000'450'9

هفت درصد ديه

000'150'66

نيم صدم ديه

000'725'4

هفت و نيم درصد ديه

000'875'70

يك دهم درصد ديه

000'945

هشت درصد ديه

000'600'75

دو دهم درصد ديه

000'890'1

هشت و نيم درصد ديه

000'325'800

سه دهم درصد ديه

000'835'2

نه درصد ديه

000'050'85

چهار دهم درصد ديه

000'780'3

ده درصد ديه

000'500'94

پنج دهم درصد ديه

000'725'4

يك دهم ديه

000'500'94

شش دهم درصد ديه

000'670'5

دو دهم ديه

000'000'189

هفت دهم درصد ديه

000'615'6

سه دهم ديه

000'500'283

هشت دهم ديه

000'560'7

چهار دهم ديه

000'000'378

نه دهم درصد ديه

000'505'8

پنج دهم ديه

000'500'472

يكصدم ديه كامل

000'450'9

شش دهم ديه

000'000'567

يك و يك دهم درصد ديه

000'395'10

هفت دهم ديه

000'500'661

يك و دو دهم درصد ديه

000'340'11

هشت دهم ديه

000'000'756

يك و سه دهم درصد ديه

000'285'12

نه دهم ديه

000'500'850

يك و جهار دهم درصد ديه

000'230'13

نصف ديه كامل

000'500'472

يك و پنج دهم درصد ديه

000'175'14

ثلث ديه كامل

000'000'315

يك و شش دهم درصد ديه

000'120'15

ربع ديه كامل

000'250'236

يك و هفت دهم درصد ديه

000'065'16

خمس ديه كامل

000'000'189

يك و هشت دهم درصد ديه

000'010'17

چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل

000'200'151

يك و نه دهم درصد ديه

000'955'17

چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل

000'600'75

دو درصد ديه

000'900'18

يك پنجم از يك دهم ديه كامل

000'900'18

دو و نيم درصد ديه

000'625'23

يك سوم از يك دهم ديه كامل

000'500'31

سه درصد ديه

000'350'28

ديه كامل زن

000'500'472

سه و نيم درصد ديه

000'075'33

ديه كامل در ماههاي حرام

000'000'260'1

 

 

سئوال : قیمت یک شتر چقدر است ؟

پاسخ : قیمت یک شتر در سال 93 ، مبلغ  15،000،000 ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد .

 

سئوال شش هزارم دیه کامل چقدر می شود ؟

پاسخ : شش هزارم دیه کامل در سال 93 ، مبلغ 9،000،000 ریال معادل نهصد هزار تومان می شود .

 

سئوال : یک صدم دیه کامل چقدر می شود ؟

پاسخ : یک صدم دیه کامل در سال 93 ، مبلغ 15،000،000 ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان می شود .

 

سئوال : نیم درصدر دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : نیم درصد دیه کامل در سال 93 ، مبلغ 7،500،000 ریال معادل هفتصد و پنجاه هزار تومان می شود .

 

سئوال : دو پانزدهم دیه کامل چقدر می شود ؟

پاسخ : دو پانزدهم دیه کامل در سال 93 ، مبلغ 200،000،000 ریال معادل بیست میلیون تومان می شود .

 

سئوال : مبلغ چهار صدم دیه کامل چقدر می شود ؟

پاسخ : چهار صدم دیه کامل در سال 93 ، مبلغ 60،000،000  ریال معادل شش میلیون تومان می شود .

 

سئوال : دیه دندان چند درصد دیه کامل است ؟

پاسخ :

الف - دندان های جلو که عبارتند از : پیش ، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است ، هر کدام یک بیستم دیه کامل یا پنج درصد دیه کامل یا پنچاه دینار می باشد .

ب - دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است ، هر کدام یک چهلم دیه کامل یا دو و نیم درصد دیه کامل یا بیست و پنج دینار می باشد .

 

سئوال : صد دینار از دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : صد دینار از دیه کامل در سال 93 ، مبلغ 150،000،000 ریال معادل پانزده میلیون تومان می شود .

 

 

Share Button

افزودن نظر
کد امنیتی
بازنشانی

وبلاگ وبسایت وکیل

صفحه اصلی محاسبه ديه