header

مهریه

نکات حقوقی در مورد مهریه :

1 – مهریه می بایست مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد .

2 – در تعیین میزان مهریه توافق طرفین لازم است .

3 – به محض عقد نکاح ، زن مالک مهر میشود .

4 – اگر مهر حال باشد و مدت دار نباشد زن می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید که در اصطلاح حقوقی به آن حق حبس می گویند .

5 – اگر زن قبل از أخذ مهریه و به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد اقدام نماید دیگر نمی تواند به حق حبس خود استناد نماید .

6 – هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود .

7 – هرگاه قبل از نزدیکی ، عقد به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتیکه موجب فسخ عنن ( ناتوانی جنسی مرد ) باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود .

8 – هر گاه زن مهریه خود را مطالبه نماید ، مرد نیز می تواند به دادگاه صالح دادخواست اعسار و تقسیط مهریه تقدیم نماید ، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه می بایست به انضمام  استشهادیه ای باشد که به امضاء چهار نفر از مطلعین و شهود رسیده باشد .

چناچه مهریه وجه نقد باشد جهت مطالبه آن می بایست به نرخ جدید محاسبه شود که بدین منظور بر روی محاسبه مهریه کلیک نمایید .

 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک نمایید :

مشاوره حقوقی مهریه

وکیل خانواده

مقررات مربوط به پرداخت مهریه

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved

کلمات کلیدی : وکیل , وکیل حقوقی , وکالت , سایت وکیل , وکیل تهران , مشاوره با وکیل , وکیل پایه یک , دفتر وکالت , وکیل پایه یک دادگستری سئو